Accountancy

 

Wij verzorgen onder meer de volgende accountancy diensten:

  • Verstrekken van rapportages en analyses

– Balans en Winst- & verliesrekening
Wij stellen een tussentijdse balans voor u samen. Deze kunt u voor verschillende doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld voor de evaluatie van bepaalde activiteiten en beslissingen, als hulpmiddel tot het bijsturen van de onderneming, processen of personeel en zeker voor als basis voor de toekomstige beslissingen en keuzes.

– Kolommenbalans
Een andere vorm van tussenrapportages is de kolommenbalans. Ook deze kunt u gebruiken voor de bovengenoemde doelen. Het enige verschil tussen balans en winst – en – verliesrekening en kolommenbalans is de vormgeving.

– Beoordelen liquiditeit en opstellen liquiditeitsbegroting

Waarom is een liquiditeitsbegroting nodig?

In de liquiditeitsplanning worden de ontvangsten tegenover de uitgaven gezet en geanalyseerd hoe de onderneming financieel er voor staat.
Het doel van de liquiditeitsbegroting is om ervoor te zorgen dat de onderneming effectief en efficiënt omgaat met de aanwezige liquide middelen en zo nodig tijdig maatregelen kan nemen wanneer liquiditeitskrapte dreigt.
Onder meer kan de optimalisatie worden bereikt in de rentebaten en rentelasten wat positief effect kan hebben op het resultaat van de onderneming.

– Opstellen van de exploitatiebegroting
Een exploitatiebegroting wordt opgesteld om de winstgevendheid van de onderneming of enkele activiteiten te berekenen. Deze geeft inzicht in baten en lasten die bij het drijven van de onderneming of de activiteiten ontstaan.
De exploitatiebegroting wordt als input gezien in de liquiditeitsbegroting.

  • Samenstellen van de jaarrekening

Een juist opgestelde jaarrekening is essentieel voor elke ondernemer. De jaarrekening is niet voor alle ondernemingen verplicht.

Vijf redenen om een jaarrekening op te stellen:
1.      De jaarrekening is het gezicht van de onderneming en verstrekt financiële informatie aan belanghebbenden.
2.      Gebaseerd op de resultaten uit de jaarrekening, neemt u beslissingen om de onderneming, de processen of het personeel bij te sturen om de gestelde doelstellingen en strategie te bereiken en om problemen op te lossen.
3.      U kunt evalueren in hoeverre de onderneming succesvol was in een bepaald boekjaar.
4.      Met name banken eisen bij aanvraag van de financiering een door een specialist opgestelde en/of goedgekeurde jaarrekening.
5.      In bepaalde situaties is het verplicht om de jaarrekening openbaar te maken (bvb: deponeren bij KvK).
Wij stellen ook uw jaarrekening op als uw bedrijfsadministratie niet door ons  verzorgd wordt. Wij adviseren met betrekking tot de aanlevering van de gegevens zodat wij effectief kunnen werken en u daarmee “samenstelkosten” kunt beperken. Tijdens samenstelwerkzaamheden wordt rekening gehouden met de geldige wettelijke regels en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

  • Bespreken van de resultaten van de jaarrekening

Wij laten u niet aan het lot over met de cijfers. Wij analyseren uw jaarcijfers en lichten de resultaten in een persoonlijk gesprek toe. Zo nodig geven wij ook advies tot verbetering van de positie van de onderneming en beantwoorden uw vragen over de jaarrekening.

Laatste nieuws

Belastingen 2018

27 Nov 2017

Wijzigingen in d

“Knobeln” 8/9 december

27 Nov 2017

8/9 december: Ad

BTW terug zonnepanelen

24 Nov 2017

Vraag uw BTW ter